Statuss:
Īstenošanā
Eiropas Ekonomikas zonas granta projekta logo

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas granti ir finansiālais atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis), balstoties uz 2010. gada 28. jūlijā parakstīto līgumu starp donorvalstīm un Eiropas Savienību par grantu ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā 2014. - 2021. gada periodā.

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs nacionālā partnera lomā piedalās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektā “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana”.

Projekta mērķis un sasniedzamais rezultāts:

Projekts  sniegs būtisku ieguldījumu tiesu ekspertīžu iestāžu tehniskās kapacitātes un ekspertu kompetences nodrošināšanā, kas savukārt labvēlīgi ietekmēs vienā lietā veikto ekspertīžu kopējā termiņa samazināšanos un uzlabos kriminālistikas speciālistu atbalstu notikuma vietās.  

Projektu īsteno:

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija.

Nacionālie projekta partneri: Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Valsts tiesu ekspertīžu birojs un Valsts policija.

Starptautiskais projekta partneris: Norvēģijas Nacionālās Kriminālās izmeklēšanas dienests (National Criminal Investigation Service)

Informācija par projektu pieejama šeit

2022. gada 1. septembrī Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs ir parakstījis Partnerības līgumu ar Tieslietu ministriju par sadarbību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana"  iepriekš noteiktā projekta  "Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana" īstenošanā.

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra plānotie pasākumi projekta aktivitāšu ietvaros:

  • Aktivitāte "Tiesu ekspertīžu iestāžu un kriminālistikas joma materiāli tehniskās kapacitātes  un mobilitātes stiprināšana (notikuma vietas apskate)":
  1. Ekspertīzes un izpētes diagnosticējošo iekārtu iegāde;
  2. Iekārtu kopuma iegāde tiesu medicīniskās ekspertīzes objektu mašīnlasāmai identificēšanai un izsekojamībai (objektu marķēšana);
  3. Autopsijas telpu aprīkojums.
  • Aktivitāte "Apmācības, prasmju pilnveidošana un pieredzes apmaiņa tiesu medicīnas kandidātiem, tiesu ekspertiem, notikumu vietas ekspertiem un jomas vadītājiem":

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra darbinieku apmācības tiesu medicīniskās ekspertīzes vadības un profesionālajos ekspertīzes un izpētes jautājumos: Profesionālā pilnveide toksikoloģijas jautājumos, tiesu medicīniskās kriminālistikas jautājumos, DNS noteikšanā un analīzē; dzīvo un mirušo personu ekspertīzes jautājumos, tiesu medicīniskās ekspertīzes organizēšanas un vadības jautājumos. Profesionālā pilnveide paredz pieredzes apmaiņas braucienus, kas ietver praktisku apmācību uz vietas, dalību profesionālajās konferencēs, apmācību kursos.