Medicīniskās apliecības par nāves cēloni izsniedz nākamajā darba dienā pēc autopsijas (sekcijas) veikšanas

 

Ņemot vērā, ka ārējos normatīvajos aktos nav noteikta kārtība, kādā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs (turpmāk - Centrs) izsniedz medicīniskās apliecības par nāves cēloni, Centrs nosaka šādu kārtību: 

1. Centrs izsniedz medicīniskās apliecības par nāves cēloni mirušo personu tuviniekiem vai to pilnvarotajām personām, iesniedzot Centram adresētu pilnvaru.

2. Pilnvarā jābūt norādītai sekojošai informācijai:

2.1. Personas, kura izsniegusi pilnvaru (turpmāk - Pilnvarotājs) vārds, uzvārds;

2.2. Pilnvarotāja personas kods, ja tāda nav - dzimšanas dati;

2.3. Pilnvarotāja saistība ar mirušo;

2.4. Pilnvarotāja deklarētā un faktiskā dzīvesvieta;

2.5. Pilnvarotāja personu apliecinoša dokumenta dati (dokumenta (pase vai ID apliecība) Nr., izdošanas datums un vieta, derīguma termiņš);

2.6. dati par personu, kurai izsniegta pilnvara.

2.7. Par mirušo pilnvarā norāda šādus datus:

2.7.1 vārds, uzvārds;

2.7.2. personas kods, ja tāda nav - dzimšanas dati;

2.7.3. deklarētā dzīvesvieta.