Medicīniskās apliecības par nāves cēloni izsniedz nākamajā darba dienā pēc autopsijas (sekcijas) veikšanas

Ņemot vērā, ka ārējos normatīvajos aktos nav noteikta kārtība, kādā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs (turpmāk - Centrs) izsniedz medicīniskās apliecības par nāves cēloni, Centrs nosaka šādu kārtību:

1. Centrs izsniedz medicīniskās apliecības par nāves cēloni mirušo personu tuviniekiem vai to pilnvarotajām personām, iesniedzot Centram adresētu pašrocīgi parakstītu pilnvaras oriģinālu. Ja pilnvaru iesniedz elektroniski, pilnvaru paraksta ar drošu elektronisko parakstu.

2. Pilnvarā jābūt norādītai sekojošai informācijai:

2.1. Personas, kura izsniegusi pilnvaru (turpmāk - Pilnvarotājs) vārds, uzvārds;

2.2. Pilnvarotāja personas kods, ja tāda nav - dzimšanas dati;

2.3. Pilnvarotāja saistība ar mirušo;

2.4. Pilnvarotāja deklarētā un faktiskā dzīvesvieta;

2.5. Pilnvarotāja personu apliecinoša dokumenta dati (dokumenta (pase vai ID apliecība) Nr., izdošanas datums un vieta, derīguma termiņš);

2.6. dati par personu, kurai izsniegta pilnvara.

2.7. Par mirušo pilnvarā norāda šādus datus:

2.7.1 vārds, uzvārds;

2.7.2. personas kods, ja tāda nav - dzimšanas dati;

2.7.3. deklarētā dzīvesvieta.