Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs (turpmāk - Centrs) ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir tiesu medicīnisko un bioloģisko ekspertīžu un izpētes nodrošināšana, ārstniecības iestāžu nodrošināšana ar audu transplantātiem, zinātniskās pētniecības veikšana un pēcdiploma izglītības organizēšana tiesu medicīnas jomā.

Centram ir šādas funkcijas:

 1. veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes;
 2. organizēt zinātnisko darbu un pēcdiploma izglītību tiesu medicīnas jomā;
 3. sniegt konsultatīvu palīdzību tiesu medicīnas jomā tiesībaizsardzības un ārstniecības iestādēm;
 4. iespēju robežās nodrošināt ārstniecības iestādes ar audu transplantātiem.

Lai īstenotu noteiktās funkcijas, Centram ir šādi uzdevumi:

 1. veikt dzīvo un mirušo personu tiesu medicīniskās ekspertīzes, ķīmiski toksikoloģisko izpēti, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu, spirta, tā homologu un aizvietotāju noteikšanu, cilvēka bioloģiskā materiāla un seroloģisko izpēti, cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšanu;
 2. veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes, ja ir aizdomas par ārstniecības personu profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu;
 3. piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē un sniegt atzinumus par citu institūciju sagatavotiem normatīviem aktiem tiesu medicīnas jomā;
 4. veicināt cilvēktiesību pārkāpumu novēršanu tiesu medicīnas jomā;
 5. pēc tiesībaizsardzības institūciju darbinieku pieprasījuma organizēt profesionālās apmācības tiesu medicīnas ekspertīzes jautājumos;
 6. sadarbībā ar medicīniska un juridiska profila augstskolām nodrošināt tiesu medicīnas nozares speciālistu sagatavošanu (arī pēcdiploma izglītību);
 7. metodiski vadīt, koordinēt un praktiski nodrošināt apvienoto tiesu medicīnisko ekspertīžu nodaļu ekspertu darbību;
 8. pēc valsts pārvaldes iestāžu pieprasījuma nodrošināt tās ar statistisko informāciju tiesu medicīnas jomā;
 9. izņemt, sagatavot un glabāt neatpazīto un vardarbīgā nāvē mirušo personu bioloģisko materiālu līķa bioloģiskā materiāla arhīvā;
 10. iegūt, apstrādāt, uzglabāt un izplatīt cilvēka audus.