Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs (turpmāk – Centrs) veic maksas pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumiem Nr. 475 “Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis” un Centrā noteikto kārtību.

Par maksas pakalpojumiem var norēķināties ar maksājuma karti (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express) Rīgā, Hipokrāta ielā 2 k-6 un Rīgā, Hipokrāta ielā 2 k-17. Maksājumus iespējams veikt arī kredītiestādēs ar pārskaitījumu vai izmantojot to internetbanku pakalpojumus.

Lai saņemtu Centra maksas pakalpojumus:

1. jāiesniedz iesniegums par maksas pakalpojumu veikšanu:

kurā norāda nepieciešamo pakalpojumu un citu prasīto informāciju;

2. jāuzrāda neapliecināta maksājuma izdruka vai jānorāda ziņas par maksājuma veikšanas datumu, summu un maksātāja datiem (nosacījums netiek piemērots, ja norēķins veikts Centrā ar maksājumu karti).

Centrs maksas pakalpojumus veic trīsdesmit dienu laikā no norēķina ar maksājuma karti/maksājuma atzīšanas par saņemtu un iesnieguma reģistrēšanas.

Informāciju par maksas pakalpojuma rezultātiem Centrs sniedz tikai rakstveidā, izsniedzot sagatavoto atbildi iesniedzējam pret parakstu vai arī nosūtot to uz iesniedzēja norādīto adresi vai e-pastu.

Rekvizīti  maksājumiem par Centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem kredītiestādē vai internetbankā:

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs

Saņēmēja nosaukums:
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000058752
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22
Maksājumā obligāti norādīt
:
EKK 21399

Maksas pakalpojumus Centrs sniedz saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, izvērtējot pakalpojuma sniegšanas iespējamību atbilstoši Pacientu tiesību likuma un likuma "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā" 5. panta prasībām.