Latvijas audu bankas nodaļa ir specifiska Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra (turpmāk - Centrs) struktūrvienība, kas veic miruša cilvēka audu ieguvi, uzglabāšanu, nodod tos ārstniecības iestādēm sterilu transplantātu izgatavošanai, ko izmanto ķirurģiskā praksē dažādu slimību ārstēšanā. 

Latvijas audu bankas nodaļa strādā pamatojoties uz Zāļu valsts aģentūras 2015. gadā izsniegto "Audu un šūnu izmantošanas atļauju Nr. AC-2" un saskaņā ar nacionālajiem un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem (ES direktīvām, likumu Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā, Ministru kabineta 2013. gada 22. oktobra noteikumiem Nr. 1176 Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība, Veselības ministrijas un Centra iekšējiem normatīvajiem aktiem u.c.), kas attiecas uz audu ieguvi un izmantošanu. 

Latvijas audu bankas nodaļas pamatuzdevums ir iespēju robežās nodrošināt ārstniecības iestādes ar kaulu, acu audiem un ribu skrimšļiem sterilu transplantātu izgatavošanai. 

Audu ziedošana ir cilvēka brīvprātīgi pieņemts lēmums, nesaņemot par to atlīdzību. Eiropas Savienības pamattiesību harta aizliedz izmantot cilvēka ķermeni un tā daļas kā peļņas avotu. Bezmaksas ziedošana ir ne tikai ētikas princips, bet arī priekšnosacījums ziedojuma saņēmēja veselības aizsardzībai. 

Ikviens iedzīvotājs savas dzīves laikā var dokumentāli noformēt savu lēmumu ziedot vai aizliegt izņemt audus un orgānus pēc nāves, vēršoties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. 

Atbilstoši Latvijas tiesību regulējumam, kas izriet no likuma Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā 11. panta, audu un orgānu izņemšana transplantācijas nolūkiem no pilngadīgām mirušām personām notiek saskaņā ar prezumētās piekrišanas principu (presumed consent), kas pieļauj audu  un orgānu izņemšanu transplantācijai no miruša pilngadīga cilvēka, ja Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā  nav ziņu par mirušā cilvēka aizliegumu izmantot audus un orgānus pēc nāves (persona nav dzīves laikā vērsusies ar iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē), un ja šā cilvēka tuvākie piederīgie līdz audu un orgānu izņemšanas operācijas sākumam nav rakstveidā informējuši ārstniecības iestādi (t.sk. centru) par mirušā cilvēka dzīves laikā izteikto aizliegumu izmantot viņa audus un orgānus pēc nāves. 

Sīkāka informācija Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tīmekļvietnē.