Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2022. gadam:

  • Centra pamatdarbība 2022. gadā finansiāli tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem un pašu ieņēmumiem apakšprogrammas "Tiesu medicīniskā ekspertīze", apakšprogrammas "Rezidentu apmācība", apakšprogrammas "Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti", "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ietvaros.
  • Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra 2022. gada ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām pieejams šeit.