Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2022. gadam:

  • Centra pamatdarbība 2022. gadā finansiāli tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem un pašu ieņēmumiem apakšprogrammas „Tiesu medicīniskā ekspertīze”, apakšprogrammas „Rezidentu apmācība” ietvaros.
  • Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra 2022. gada ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām pieejams šeit.