Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2021. gadam:

  • Centra pamatdarbība 2021. gadā finansiāli tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem un pašu ieņēmumiem apakšprogrammas „Tiesu medicīniskā ekspertīze”, apakšprogrammas „Rezidentu apmācība” ietvaros, apakšprogrammas “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu veselības jomā īstenošana (2014-2020)” ietvaros.
  • Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra 2021. gada ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām pieejams šeit.