Lai īstenotu noteiktās funkcijas, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram ir šādi uzdevumi:

 • Veikt dzīvo un mirušo personu tiesu medicīniskās ekspertīzes, ķīmiski toksikoloģisko izpēti, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu, spirta, tā homologu un aizvietotāju noteikšanu, cilvēka bioloģiskā materiāla un seroloģisko izpēti, cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšanu.

 • Veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes, ja ir aizdomas par ārstniecības personu profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu.
 • Piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē un sniegt atzinumus par citu institūciju sagatavotiem normatīviem aktiem tiesu medicīnas jomā.
 • Veicināt cilvēktiesību pārkāpumu novēršanu tiesu medicīnas jomā.
 • Pēc tiesībaizsardzības institūciju darbinieku pieprasījuma organizēt profesionālās apmācības tiesu medicīnas ekspertīzes jautājumos.
 • Sadarbībā ar medicīniska un juridiska profila augstskolām nodrošināt tiesu medicīnas nozares speciālistu sagatavošanu (arī pēcdiploma izglītību).
 • Metodiski vadīt, koordinēt un praktiski nodrošināt apvienoto tiesu medicīnisko ekspertīžu nodaļu ekspertu darbību.
 • Pēc valsts pārvaldes iestāžu pieprasījuma nodrošināt tās ar statistisko informāciju tiesu medicīnas jomā.
 • Izņemt, sagatavot un glabāt neatpazīto un vardarbīgā nāvē mirušo personu bioloģisko materiālu līķa bioloģiskā materiāla arhīvā.

Centra funkciju un uzdevumu izpildes nodrošinājums

 1. Centrs ir vienīgā iestāde valstī, kas nodrošina tiesu medicīnisko ekspertīžu veikšanu un apmācību tiesu medicīnas jautājumos. Tiesu medicīnisko ekspertīzi veic tiesu medicīnas eksperts, kas ir ārsta pamatspecialitāte (P34). Tiesu medicīnas eksperta kompetence ārstniecībā, kā arī zināšanu apjoms, kas apgūstams pēcdiploma tālākizglītības procesā, noteikts 2009. gada 24. marta MK noteikumos “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”.
 2. Visiem tiesu medicīnas ekspertiem, vidējam ārstniecības personālam, kā arī lielākai daļai jaunākam ārstniecības personālam ir medicīniskā izglītība un viņu zināšanu papildināšana un kvalifikācijas paaugstināšana noris medicīniska rakstura kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos (kongresos, semināros, pieredzes apmaiņas braucienos, u.c.)
 3. Darbinieku sertifikācija un resertifikācija notiek pēc medicīnā noteiktajiem standartiem un saskaņā ar Tiesu ekspertu likumu un tam saistošiem Ministru kabineta noteikumiem.
 4. Centra 18 tiesu medicīnas eksperti ir reģistrēti Latvijas Ārstu biedrībā kā apmācīttiesīgie ārsti tiesu medicīnas jomā un Centrs ir vienīgā ārstniecības iestāde, kas nodrošina pēcdiploma izglītību tiesu medicīnā.
 5. Centra Zinātniski metodiskā padome un Biedrība “Latvijas tiesu medicīnas ekspertu asociācija” nodrošina uz pierādījumiem balstītas ekspertīžu sistēmas uzturēšanu, ekspertu sertifikāciju un resertifikāciju un ekspertu profesionālo pilnveidi. 
 6. Nepieciešamības gadījumā, ekspertīzes tiek veiktas sadarbībā ar citu ārstniecības iestāžu ārstniecības personām, īpaši komisijas ekspertīzēs, kas saistītas ar ārstniecības personu profesionālo darbību.
 7. Visas ekspertīzē un izpētē izmantojamās iekārtas un aprīkojums ir kalibrēts vai verificēts, kas nodrošina augstu rezultātu ticamību.
 8. Augsta laboratoriju kompetence tiek apliecināta ar dalību starptautiskajās prasmes pārbaudes programmās, (piem., German Society of Legal Medicine DNA Profiling Group –Vācijas Tiesu medicīnas biedrības DNS profila noteikšanas grupa; UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) organizētajos kontroldarbos (International quality assurance programme International collaborative exercise ICE).
 9. Regulārs ārējo auditoru novērtējums: LATAK atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un Zāļu valsts aģentūra – Centra Latvijas audu bankai.

Sadarbība ar citām ārstniecības iestādēm

 1. Nepieciešamības gadījumā, ekspertīzes tiek veiktas sadarbībā ar citu ārstniecības iestāžu ārstniecības personām, īpaši komisijas ekspertīzēs, kas saistītas ar ārstniecības personu profesionālo darbību. Komisijas sastāvu apstiprina ekspertīzes noteicējs (Valsts policija, tiesa vai prokuratūra).
 2. Realizējot Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumu Nr. 215 “Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai” noteiktās prasības, tiesu medicīnas eksperts piedalās patanatomiskās autopsijās (17. punkts Stacionārā ārstniecības iestāde uzaicina tiesu medicīnas ekspertu, ja patologs, veicot patologanatomisko izmeklēšanu, konstatē vardarbīgas nāves pazīmes. Stacionārās ārstniecības iestādes vadītājs informē par to Valsts policiju).

Centra dati par:

 • tiesu medicīniskās ekspertīzēm;
 • tiesu medicīnisko ekspertīžu ietvaros veiktajām izpētēm;
 • tiesu medicīniskajās ekspertīzēs noteiktajiem nāves cēloņiem ir pieejami Atvērto datu portālā