Centra virsmērķi, vīzija, misija, vērtības

Mums ir svarīgs klientu viedoklis un apmierinātība ar Centra sniegtajiem pakalpojumiem. Lai to panāktu, mēs sadarbojamies ar klientu, noskaidrojot viņu vēlmes un ieteikumus. 

Saskaņā ar apstiprināto Kvalitātes politiku un ievērojot Centra darbības funkcijas, pilnvaras un kompetenci, mums ir izstrādāta, ieviesta un nepārtraukti tiek aktualizēta Centra Kvalitātes pārvaldības sistēma saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām. 

Tiesu medicīnas ekspertīzes laboratoriju departamenta laboratorijas ir akreditētas kopš 2013. gada. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs, sākot ar 2019. gada 11. oktobri, apliecinājis Tiesu medicīnas ekspertīzes laboratoriju departamenta laboratoriju kompetenci veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta prasībām. Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) apliecība (skatīt zemāk).

Tiesu medicīnas ekspertīzes laboratoriju departamenta laboratorijas veic starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu (SST), lai pārbaudītu konkrētās laboratorijas spēju kompetenti veikt specifisko testēšanu un kontrolētu laboratorijas testēšanas rezultātu atbilstību un salīdzināmību.

Centrā ikviena klienta atsauksme un sūdzība, tiek reģistrēta, izskatīta un analizēta noteiktā kārtībā, ar mērķi uzlabot un pilnveidot mūsu darba kvalitāti. 

Klienti savas atsauksmes un jautājumus Centram var iesniegt: pa pastu, rakstot uz e-pastu: pasts@vtmec.gov.lv, e-adresē. Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: e-adrese vai e-pasts: pasts@vtmec.gov.lv. Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju.

Atbilde sūdzības iesniedzējam tiek sniegta rakstiski.