Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumu Nr. 776 Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra nolikums” 2. punkts paredz, ka viens no Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra darbības mērķiem ir “... zinātniskās pētniecības veikšana un pēcdiploma izglītības organizēšana tiesu medicīnas jomā.”

Ieskats vēsturē

Ieviešot Latvijas Ārstu biedrības (turpmāk - LĀB) ārstu sertifikācijas un resertifikācijas sistēmu un balstoties uz Eiropas tiesu medicīnas Padomes (E.C.L.M.) 1995. gadā  publicētajām vadlīnijām pēcdiploma specializācijai Tiesu medicīnā (Syllabus of Postgraduate Specialisation in Legal Medicine as agreed to by the European Council in Legal Medicine – E.C.L.M. /Rechtsmedizin, 1995, 5, 112.) Latvijā  1998. gadā tika izveidota ārstu pēcdiploma izglītības sistēma pie Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk - RSU) Pēcdiploma izglītības fakultātes, pēc tam pārsauktas par Tālākizglītības fakultāti, pašlaik Rezidentūras studiju fakultāte.

Rīgas Stradiņa universitātes pēcdiploma profesionālā studiju programma „Rezidentūra medicīnā” ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotās Akreditācijas komisijas 2000. gada 5. oktobra lēmumu Nr. 236 tika akreditēta uz 6 gadiem.

2000. gadā 2 gadīgo mācību programmu RSU un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra rezidentūrā apguva pirmā rezidente.

Pašlaik rezidentūras ilgums tiesu medicīnas eksperta specialitātē Latvijā ir 4 gadi, kas atbilst vidējam Eiropas pēcdiploma izglītības standartam. 4 gadīgo rezidentūru tiesu medicīnā pirmie 5 rezidenti pabeidza 2021.-2022. gadā.

Rezidentūras process

Rezidentūra tiesu medicīnas eksperta specialitātē tiek realizēta pamatojoties uz divpusēju RSU un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra sadarbības līgumu, kā arī sadarbības līgumiem ar ārstniecības iestādēm, kurās notiek rezidentu apmācība.

Aktualizētā rezidentūras programma “Medicīna”, kurā ietilpst arī tiesu medicīnas specialitāte ir atkārtoti akreditēta un starptautiski atzīta. RSU Senāts 2020. gada maijā apstiprināja rezidentūras studiju nolikumu, kurā paredz rezidentūras studiju procesa īstenošanas kārtību. Ar uzņemšanu rezidentūrā un tās organizāciju saistītiem jautājumiem var iepazīties RSU mājaslapā https://www.rsu.lv/.

Katru gadu vasarā pēc studiju beigām tiek izsludināts konkurss uz vakantajām studiju vietām rezidentūrā dažādās medicīnas specialitātēs, t.sk. tiesu medicīnas eksperta specialitātē. Pēc dokumentu iesniegšanas  notiek  rezidentūras kandidātu intervēšana.

Tiesu medicīnas eksperta specialitātes rezidenti vienlaikus slēdz līgumus ar RSU, stājoties rezidentūras fakultātē, un galveno rezidentūras realizācijas ārstniecības  iestādi – Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru.

Studiju programma ietver mācību kursus tiesu patoloģijā, patoloģijā un bērnu patoloģijā, klīniskajā tiesu medicīnā, tiesu medicīnas histoloģijā, klīniskajā un tiesu toksikoloģijā, narkoloģijā, psihiatrijā, tiesu psihiatrijā, traumatoloģijā, radioloģijā, neiroķirurģijā, medicīniskajā kriminālistikā, tiesu bioloģijā un ģenētikā, kā arī tiesību zinātnēs un psihosomātikā.

Rezidenti studiju laikā veic dežūras izbraukumiem uz notikumu vietām, piedalās tiesas sēdēs, veic pedagoģisko darbu un pēdējos 2 studiju gadus izstrādā pētniecisko darbu, strādā arī kā stažieri. Studiju nobeigumā rezidenti kārto rezidentu valsts pārbaudījumu un LĀB sertifikācijas eksāmenu, kurš sastāv no praktiskā un teorētiskā eksāmena, atskaites par 4 gados paveikto, pētnieciskā darba prezentēšanas  un aizstāvības, teorētisko zināšanu pārbaudes 20 galvenajās tiesu medicīnas zinātnes  un prakses sadaļās (ietverot juridisko jautājumu sadaļu). Pēc sekmīgas rezidentūras  un sertifikācijas eksāmenu nokārtošanas  var iegūt LĀB un pēc tam Tiesu ekspertu padomes  tiesu eksperta sertifikātus un stāties darbā tiesu medicīnas eksperta statusā. Lai tuvāk iepazītos ar darbu Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā, medicīnas studentiem ir iespēja pirms studiju beigām pieteikties voluntēt, kā arī darboties RSU zinātniskajā studentu pulciņā vai izstrādāt kursa darbu ar tiesu medicīnu saistītajos jautājumos. Tiesu medicīnu kā atsevišķu priekšmetu īslaicīgi apgūst arī visi medicīnas studenti.