Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:
 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:
 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4] 

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādātājs (pārzinis) ir Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs (turpmāk - Centrs), reģistrācijas Nr. 90000058752, adrese: Hipokrāta iela 2 k-6, Rīga, LV-1079,  tālrunis: +371 67539058, e-pasta adrese: datuaizsardziba@vtmec.gov.lv.

Personas datu apstrādes nolūki

Personas dati tiek apstrādāti (ievākti, reģistrēti, ievadīti un nodoti) ar mērķi, lai izpildītu savas funkcijas un uzdevumus, kuri Centram deleģēti normatīvajos aktos, t.i., nodrošināt tiesu medicīniskās un bioloģiskās ekspertīzes un izpētes, nodrošināt ārstniecības iestādes ar audu transplantātiem, zinātniskās pētniecības veikšanu un pēcdiploma izglītības organizēšanu tiesu medicīnas jomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumi Nr. 776 “Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra nolikums”, Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumi Nr. 782 “Tiesmedicīniskās ekspertīzes veikšanas kārtība”, Likums “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”, Valsts pārvaldes iekārtas likums, Iesniegumu likums, Administratīva procesa likums u.c.).

Personas datu saņēmēji

Iespējamie personas datu saņēmēji ir Centrs un tā pilnvarotie nodarbinātie, Latvijas Republikas Veselības ministrija, apstrādātāji, valsts un pašvaldību iestādes tiesību aktos noteiktajos gadījumos, kā arī dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piemēram, trešajām pusēm, kas var būt sadarbības partneri, pilnvarotās personas atbilstoši normatīvajiem aktiem, noslēgtiem līgumiem, kā arī kontrolējošām iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm.

Personas datu glabāšanas ilgums

Visa informācija, lai Centrs varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri tam deleģēti normatīvajos aktos, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešamas personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Attiecībā uz videonovērošanas ierakstiem, informējam, kā tie tiek glabāti 14 dienas, kas ir atbilstošs laiks, lai Centrs varētu konstatēt iespējamos noziedzīgus nodarījumus. Savukārt, ja tiek iniciēta disciplinārlieta, administratīvā pārkāpuma lieta vai kriminālprocess, ieraksti var tikt izņemti no ierīces (fiksējot, ka ieraksti ir izņemti) un saglabāti tik ilgi, cik nepieciešams attiecīgajam procesam.

Datu subjekta tiesības:

 • pieprasīt informāciju par uzkrātajiem personas datiem un nepieciešamības gadījumā veikt to labošanu saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 „Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK” 15. pantā noteikto kārtību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (reģistrācijas Nr. 90000050138, adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, tālrunis: +371 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv.
 • pieprasīt Centram:
  • informāciju par saviem personas datiem;
  • personas datu labošanu, ja tie ir kļūdaini;
  • ierobežot savu personas datu apstrādi, izņemot attiecībā uz to personas datu apstrādi, kas nepieciešama normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.

Informācija par sīkdatņu izmantošanu Centra tīmekļvietnē

 • Centra tīmekļvietnē www.vtmec.gov.lv tiek izmantotas sīkdatnes.
 • Centrs izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu tīmekļvietnes netraucētu darbību, kā arī tīmekļvietnes satura un funkcionalitātes uzlabošanu.

Kas ir sīkdatnes:

Sīkdatnes (angļu val. – cookies) ir informācija, ko pārlūkprogramma (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera vai cita) iegūst un saglabā brīdī, kad apmeklētāji lieto Centra tīmekļvietni. Nākamreiz, kad atkal apmeklētāji apmeklēs Centra tīmekļvietni, pārlūkprogramma atcerēsies apmeklētāju darbības un daļu no tām paveiks viņu vietā, piemēram, izvēlēsies darba valodu vai kontrolēs sīkdatņu paziņojuma attēlošanu. Ar sīkdatņu palīdzību tīmekļvietne iegūst spēju saglabāt tīmekļvietnes apmeklētāja pārlūkprogrammas individuālos iestatījumus, atpazīt tos un atbilstoši reaģēt.

Sīkdatnes nodrošina iespēju tīmekļvietnei atcerēties Iekārtu nākamajās tīmekļvietnes apmeklējuma reizēs.

Ar sīkdatņu palīdzību tīmekļvietne iegūst spēju saglabāt Iekārtas tehniskos iestatījumus, atpazīt Iekārtu un pielāgot tīmekļvietnes tehniskos iestatījumus, ar mērķi uzlabot tīmekļvietnes apmeklētāja iespējas izmantot tīmekļvietni.

Ar sīkdatņu palīdzību tīmekļvietne var iegūt arī informāciju par tīmekļvietnes izmantošanas ieradumiem (apmeklēšanas biežumu, biežāk apmeklētajām tīmekļvietnes sadaļām), ar mērķi dot iespēju uzlabot tīmekļvietnes funkcionalitāti un saturisko piedāvājumu.

Centra izmantotās sīkdatnes:

Centrs izmanto sesijas sīkdatnes jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes.

Sesijas sīkdatnes

Sesijas sīkdatnes, kas ļauj atpazīt pārlūkprogrammu un apmeklētāju ierīci, IP adresi, kas piešķirta Jūsu ierīcei, kad apmeklējat konkrētu tīmekļvietni, iegaumēt jebkuras izmaiņas vai izvēles konkrētajā tīmekļvietnē, lai tās būtu izmatojamas arī citās tīmekļvietnes sadaļās, piemēram – nodrošina apmeklētājiem piekļuvi citām – ierobežotas pieejamības tīmekļvietnes sadaļām pēc tam, kad apmeklētāji ir veiksmīgi autorizējušies tīmekļvietnē, līdz brīdim, kad veic darbību Logout.

Šīs sīkdatnes ļauj apmeklētajiem ātri un ērti izmantot vienas tīmekļvietnes vairākas lapas, izvairoties no vajadzības autorizēties tīmekļvietnē, lai apmeklētu katru tīmekļvietnes aizsargāto sadaļu.

Sesijas sīkdatnes nav pastāvīgas – to darbība beidzas, kad apmeklētāji aizver pārlūkprogrammu, kurā apskatīja tīmekļvietni, vai arī pārtrauc sesiju konkrētajā tīmekļvietnē.

Pastāvīgās sīkdatnes

Pastāvīgās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas tiek saglabātas apmeklētāju ierīcē, ar kuru viņi apskatīja tīmekļvietni, uz konkrētu iepriekš definētu laika periodu, kurā laika atskaite tiek rēķināta pēc tīmekļvietnes pārlūkošanas sesijas beigām. Saglabātās sīkdatnes ļauj pielietot apmeklētāju izvēles vai rīcību tīmekļvietnē ik reizi, kad viņi apmeklē šo tīmekļvietni.

Sīkdatņu atspējošana:

Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir nepieciešamība nodrošināt Centra uzdevumu sniegt tīmekļvietnes apmeklētājiem netraucētu tīmekļvietnes darbību un iespēju ērti saņemt nepieciešamo informāciju.

Tīmekļvietnes apmeklētājiem ir tiesības kontrolēt sīkdatņu izmantošanu, kā arī veikt to dzēšanu no savām Iekārtām.

Tīmekļvietnes apmeklētāji nevar atteikties no sesijas sīkdatņu izmantošanas bez kurām nav iespējams nodrošināt tīmekļvietnes pilnvērtīgu funkcionēšanu.

Dzēšot vai atsakoties no sesijas sīkdatņu izmantošanas, pastāv risks, ka būs manuāli jāpielāgo iekārtas iestatījumi, apmeklējot tīmekļvietni, kā arī pastāv iespējamība, ka nebūs pieejamas atsevišķas tīmekļvietnes funkcionalitātes.

Lai dzēstu sīkdatnes no savām iekārtām, tīmekļvietnes apmeklētājiem ir jāaktivizē iekārtas izmantotās pārlūkprogrammas izstrādātāja piedāvātie rīki sīkdatņu dzēšanai no savas iekārtas.

Kontaktinformācija:

Lai iegūtu papildus informāciju par sīkdatņu izmantošanu tīmekļvietnē, aicinām iepazīties ar Centra sīkdatņu politiku un/vai sazināties ar Centru, izmantojot šādu kontaktinformāciju: datuaizsardziba@vtmec.gov.lv.