Stratēģija ir iestādes vidēja termiņa darbības plānošanas dokuments, kas:

  1. ietver Centra misiju, vīziju, vērtības, darbības pamatprincipus un darbības virzienu mērķus un aprakstu;
  2.  nosaka Centra prioritātes, darbības virzienu rezultātus, sasniedzamos mērķus un tam veicamos uzdevumus trīs gadu periodam, kas īstenojami atbilstoši saistošajiem tiesību aktiem, saskaņā ar nacionāli izvirzītajām prioritātēm[1] un ņemot vērā pieejamo finansējuma apjomu un resursus.
Centra virsmērķi, vīzija, misija, vērtības

[1] Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”; Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam; Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam; Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam.