Vispārēja informācija par īpašumiem

Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (pieejama https://www.zemesgramata.lv/).

Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (pieejama https://www.kadastrs.lv/).

Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

Informācija par valsts nekustamajiem īpašumiem, kurus plānots atsavināt vai iznomāt, pieejama arī valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv sadaļā “Sludinājumi”.

Informācija par valsts iestādēm nevajadzīgo valsts kustamo mantu pieejama valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv.

Valmieras reģionālās nodaļas funkciju nodrošināšanai

 • Nomnieks: Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
 • Iznomātājs: SIA “Vidzemes slimnīca””
 • Adrese: Jumaras iela 10, Valmiera, LV-4201
 • Līguma darbības termiņš: līdz 31.12.2027.
 • Platība: 337,40 m2
 • Nomas maksa mēnesī - EUR 347,52 bez PVN, līdz atlikušās un papildus nolīgtās remonta darbu izmaksu summas EUR 7646,10 bez PVN kompensēšanai, papildus komunālie pakalpojumi (ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana, medicīnisko atkritumu uzglabāšana, apkure) saskaņā ar cenrādi.

Daugavpils reģionālās nodaļas funkciju nodrošināšanai

 • Nomnieks: Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
 • Iznomātājs/Patapinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldība
 • Adrese: Siguldas iela 24, Daugavpils, LV-5401
 • Līguma darbības termiņš: līdz 30.06.2028.
 • Platība: 410,60m2
 • Nomas maksa mēnesī par komunālajiem pakalpojumiem (ūdens, kanalizācija) EUR 2.24 m3 bez PVN.

Rēzeknes reģionālās nodaļas funkciju nodrošināšanai

 • Nomnieks: Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
 • Iznomātājs: SIA “Rēzeknes slimnīca”
 • Adrese: 18. Novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601
 • Līguma darbības termiņš: līdz 31.12.2025.
 • Platība: 185,30m2
 • Nomas maksa mēnesī - EUR 605.27 bez PVN, papildus komunālie pakalpojumi (ūdens, kanalizācija, elektroenerģija) saskaņā ar cenrādi.

Liepājas reģionālās nodaļas funkciju nodrošināšanai

 • Nomnieks: Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
 • Iznomātājs: SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”
 • Adrese: Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV-5120
 • Līguma darbības termiņš: līdz 30.04.2024.
 • Platība: 82,20m2
 • Nomas maksa mēnesī - EUR 429.38 bez PVN, ieskaitot komunālos pakalpojumus.

Jelgavas reģionālās nodaļas funkciju nodrošināšanai

 • Nomnieks: Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
 • Iznomātājs: SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”
 • Adrese: Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002
 • Līguma darbības termiņš: līdz 01.05.2023./automātiski pagarinās uz vienu gadu.
 • Platība: 322,25m2
 • Nomas maksa mēnesī - EUR 866.85 bez PVN, papildus klāt fiksēti komunālie pakalpojumi (apkure, elektroenerģija, ūdens, atkritumi) mēnesī -  EUR 773.40 bez PVN.

Iznomātājs: Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs  

 • Nomnieks: SIA “Eden Springs Latvia"
 • Adrese: Hipokrāta iela 2 k-6, Rīga, LV-1079
 • Līguma darbības termiņš: līdz 11.06.2025.  
 • Platība: 1,31m2  
 • Nomas maksa mēnesī - EUR 65.50 bez PVN.