Statuss:
Noslēdzies
KPFI logo

Projekta Nr. KPFI-15.3/126

2014. gada 30. jūnijā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs parakstīja līgumu par Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkā" īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkas Hipokrāta 2, Rīgā, energoefektivitāti, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu – sasniedzot 55015,51 kg CO2 emisiju samazinājumu gadā.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2014. gada 19. decembrim, un tā ietvaros tiks veikti ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi – ēkas ārsienu, cokola un jumta pārseguma siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, ventilācijas nomaiņa.

Projekta kopējo attiecināmo izmaksu summa EUR 489789,11 (četri simti astoņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi eiro un 11 centi), t.sk., EUR 130989,00 (viens simts trīsdesmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi eiro un 00 centi) KPFI finansējums.

2014. gada 12. augustā, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu, par atklāta konkursa "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkas, Hipokrāta ielā 2, energoefektivitātes paaugstinoši vienkāršotas renovācijas darbi" projekta Nr. KPFI-15.3/126 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkā" ietvaros uzvarētāju atzīta SIA „Abora”, reģistrācijas Nr. 40003215743.