Statuss:
Noslēdzies
ERAF logo

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu tiek īstenots projekts "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkas Hipokrāta ielā 2 k-17, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana". 

Projekta mērķis: veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkā Hipokrāta ielā 2, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 122 2078 017), kurā tiek realizētas valsts pārvaldes funkcijas.

Projekta līguma numurs: 4.2.1.2/17/I/052

Projekta kopējās ieviešanas izmaksas: 545 584,22 EUR, kur attiecināmās izmaksas sastāda 503 829,50 EUR (ERAF ieguldījums 85% ir 428 255,07 EUR un valsts budžeta ieguldījums 15% ir 75 574,43 EUR) un neattiecināmās izmaksas sastāda 41 754,72 EUR.

Projekta realizācijas laiks: 23 mēneši, sākot no 2019. gada 22. janvāra.

Papildus informācija šeit.

Projekta realizācija:

2019. gada 8. aprīlī izsludināts centralizētais iepirkums “Vienotais projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības iepirkums Veselības ministrijas padotības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai”, BKUS 2019/19. Iepirkuma dokumentācija pieejama vietnē eis.gov.lv.

2019. gada 28. augustā noslēgts līgums ar pilnsabiedrību “VT KUUM”, kurā uzņēmējs apņemas veikt:

  • ēkas Hipokrāta ielā 2, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01001222078017) energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrādi;
  • energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus;
  • energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu autoruzraudzību, sasniedzot Energosertifikātos noteiktos rādītājus energoefektivitātes uzlabošanai.

 

2019. gada 24. septembrī noslēgts līgums ar SIA "Forma 2" par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu.

2020. gada februārī pabeigta būvprojekta izstrāde un saskaņošana.

2020. gada 17. februārī saskaņota Būvniecības koptāme.

2020. gada 1. aprīlī uzsākti būvniecības darbi un autoruzraudzības un būvuzraudzības pasākumi:

  • Būvniecības darbus veic pilnsabiedrība “VT KUUM”: pagrabstāva siltināšanu, apkures sistēmas nomaiņu un fasādes norobežojošo konstrukciju siltināšanu. Atbilstoši līgumam, pilnsabiedrības izstrādātajam būvprojektam, “VT KUUM” veic arī autoruzraudzību.
  • Līdz ar būvniecības darbiem, uzsākta būvuzraudzības aktivitāte, ko veic SIA "Forma 2".
  • Būvdarbu sanāksmes, kurās piedalās visas iesaistītās puses, notiek ar iknedēļas regularitāti, kā rezultātā noslēgtas divas Vienošanās par izmaiņu veikšanu būvdarbu tāmē (2020. gada 30. maijs, 2020. gada 1. septembris). 
  • Paveikto darbu apjoms tiek fiksēts ikmēneša pieņemšanas nodošanas aktā, ko pirms pasūtītāja akcepta saskaņo būvuzraugs.
  • Paralēli faktiskajiem būvdarbiem, regulāri tiek veikta dokumentācijas pievienošanas būvniecības lietām Būvniecības informācijas sistēmā (“Vienkāršotā fasādes atjaunošana – Ekspertīzes klīnika”, “Apkures sistēma” un “Ekspertīzes klīnikas zibens aizsardzība”).

2020. gada 25. septembrī ir parakstīts pēdējais būvniecības darbu pieņemšanas – nodošanas akts un iesniegti dokumenti būves nodošanai ekspluatācijā Būvniecības informācijas sistēmā.

2020. gada 12. oktobrī objekts pieņemts ekspluatācijā.

 

Ēka 2020. gadā pēc būvdarbiem energoefektivitātes paaugstināšanai

Hipokrāta iela 2, korpuss 17, pēc būvdarbiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai

Ēka 2019. gadā pirms būvdarbiem energoefektivitātes paaugstināšanai

Hipokrāta iela 2, korpuss 17, pirms būvdarbiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai