Statuss:
Noslēdzies
ERAF logo

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā ir īstenots projekts “Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība”.

Projekta virsmērķis: nodrošināt efektīvu tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu ar elektronisku ekspertīžu un izpētes informācijas sistēmas atbalstu, tā pārejot no papīra formāta dokumentu aprites un klātienes vizītēm uz elektronisku dokumentu saņemšanas, apstrādes un glabāšanas formu, nodrošinot datu automatizētu nodošanu procesā iesaistītajām pusēm un procesā radīto datu nodošanu atkalizmantošanai.

Projekta līguma numurs: 2.2.1.1/17/I/033

Projekta finansējuma apmērs: 300 000 EUR

- 255 000 EUR (85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds);

- 45 000 EUR (15% tiks finansēti no valsts budžeta).

Projekts apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 25. septembra rīkojumu Nr. 532 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 21.0. versija)".

Ar Ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa rīkojumu Nr. 216 “Grozījumi projekta “Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība” aprakstā” apstiprināti grozījumi projektā.

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši, no 2018. gada 22. marta līdz 2021.gada 21.martam.

Papildus informācija šeit.

Projekta rezultātā ir izstrādāta un ieviesta Tiesu medicīnas ekspertīžu informācijas sistēma, kas nodrošina šādu iestādes procesu optimizāciju:

· tiesu medicīnas ekspertīze un izpēte;

· nāves cēloņu datu nodošana;

· audu banka.

Būtiskākie ieguvumi:

· procesu datu un rezultātu izsekojamība;

· elektroniska procesa gala rezultāta nodošanu adresātam;

· radīto datu atkalizmantošana.