Statuss:
Īstenošanā
Publicēšanas datums: 28.12.2020.
ERAF logo

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu tiek īstenots projekts “Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība”. 

Projekta virsmērķis: nodrošināt efektīvu tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu ar elektronisku ekspertīžu un izpētes informācijas sistēmas atbalstu, tā pārejot no papīra formāta dokumentu aprites un klātienes vizītēm uz elektronisku dokumentu saņemšanas, apstrādes un glabāšanas formu, nodrošinot datu automatizētu nodošanu procesā iesaistītajām pusēm un procesā radīto datu nodošanu atkalizmantošanai.

Projekta līguma numurs: 2.2.1.1/17/I/033

Projekta finansējuma apmērs: 300 000 EUR 

- 255 000 EUR (85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds);

- 45 000 EUR (15% tiks finansēti no valsts budžeta).

Projekta realizācijas laiks: 36 mēneši, sākot no 2018. gada 22. marta.

Papildus informācija šeit.

Projekta realizācijai noslēgtie līgumi:

  • 2017. gada 6. decembra līgums ar Deloitte Latvia “Par biznesa procesu un biznesa prasību specifikācijas, IS tehniskās specifikācijas izstrādi un IS izstrādes autoruzraudzību”
  • 2019. gada 31. jūlija vienošanās ar Tieto Latvia par Tiesu medicīnas ekspertīzes informācijas sistēmas izstrādi un uzturēšanu

Notiek informācijas sistēmas izstrādes darbi.

  • 2019. gada 4. ceturksnī ir pabeigts Tiesu medicīnas ekspertīzes informācijas sistēmas izstrādes 1. laidiens un izveidota izstrādes un testa infrastruktūra.
  • 2020. gada 1.-2. ceturksnī veikts izstrādes 2. laidiens Tiesu medicīnas ekspertīzes informācijas sistēmas pamatfunkcionalitātes izstrādei.
  • 2020. gada 9. jūnijā parakstīts Pasūtījuma līgums par 3. laidiena izstrādi, kas novembrī rezultējies ar ekspertīzes un izpētes dokumentu veidņu un datu plūsmas un atskaišu izstrādi.
  • 2020. gada 5. oktobrī parakstīts Pasūtījuma līgums par 4. laidiena izstrādi, kas decembrī rezultējies ar integrāciju ar dokumentu vadības sistēmu, saziņas mehānismu ar procesa virzītāju un produkcijas vides sagatavošanu.

Ar Ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa rīkojumu Nr. 216 “Grozījumi projekta “Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība” aprakstā” apstiprināti grozījumi projektā.

2020. gada 14. maijā apstiprināti vienošanās Nr. 2.2.1.1/17/I/033 “Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība” grozījumi Nr. 2 un pagarināts  projekta īstenošanas termiņš uz 36 mēnešiem, t.i., līdz 2021. gada 21. martam.