Jaunumi EEZ projekts

17. aprīlī, notika Tieslietu ministrijas īstenotā projekta "Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana" noslēguma pasākums, kurā Latvijas tiesu ekspertīžu iestāžu un Norvēģijas Nacionālā kriminālās izmeklēšanas dienesta pārstāvji prezentēja projekta laikā paveikto un sasniegto tiesu ekspertīžu jomā Latvijā.

Ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu atbalstu sadarbībā ar Norvēģijas partneri – Norvēģijas Nacionālā kriminālās izmeklēšanas dienestu – ir sniegts nozīmīgs ieguldījums Latvijas tiesu ekspertīžu iestāžu kapacitātes stiprināšanā. Tieslietu ministrija kā Projekta īstenotājs sadarbībā ar projekta partneriem Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldi, Valsts tiesu ekspertīžu biroju un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru divu gadu laikā īstenoja dažādas aktivitātes, kas bija vērstas, lai pilnveidotu iestāžu tehnisko kapacitāti un ekspertu kompetences darbā ar jaunākajām tehnoloģijām tiesu ekspertīzes jomā.

Projekta ietvaros ir iegādāts unikāls aprīkojums, veiktas ekspertu apmācības, tostarp sadarbībā ar Norvēģijas Nacionālā kriminālās izmeklēšanas dienestu par trīsdimensionālo (3D) skenēšanas iekārtu pielietojumu notikumu vietās. EEZ grantu ieguldījums sniedz iespēju modernizēt Latvijas ekspertīžu iestāžu tehniskos risinājumus un ļauj paaugstināt tiesu ekspertu kvalifikāciju, tādejādi stiprinot valstī taisnīgumu un veicinot  sabiedrības  drošību, un sekmējot idejas turpmākai Latvijas tiesu medicīnas ekspertīzes darba pilnveidei.