Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs

Saņēmēja nosaukums:
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000058752
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22
Maksājumā obligāti norādīt
:
EKK 21399