Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra emblēma Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra galvenās ēkas Rīgā, Hipokrāta ielā 2 kopskats
Teksts latviešu valodā Teksts angļu valodā Meklēšana Meklēt Lapas karte Lapas Karte Palielināts burtu izmērs


Galvenā lapa

Tiesu medicīna Latvijā

Centra struktūra

Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra nolikums

Tiesu ekspertu likums

Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā

Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai

Tiesmedicīniskās ekspertīzes veikšanas kārtība

Likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 3.pielikums

Par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības

Politikas plānošanas dokumenti

Uz Tiesu ekspertu likuma pamata izdotie MK noteikumi
Maksas pakalpojumi

Aktualitātes

Budžets

Publikācijas un informatīvie materiāli

Projekti

Sabiedrības līdzdalība

Publiskie iepirkumi un izsoles

Kontakti

Atsauksmes

Saites

VakancesPar korupciju aicinam zinot KNAB: bezmaksas diennakts uzticibas talrunis 80002070

MK noteikumi Nr.776 "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra nolikums"
 
Redakcija, kas stājas spēkā 28.10.2011
Rīgā 2004.gada 7.septembrī (prot. Nr.52 30.§)
 
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
 
 
 
I. Vispārīgie jautājumi
1. Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs (turpmāk - centrs) ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
2. Centra darbības mērķis ir tiesu medicīnisko un bioloģisko ekspertīžu un izpētes nodrošināšana, ārstniecības iestāžu nodrošināšana ar audu transplantātiem, zinātniskās pētniecības veikšana un pēcdiploma izglītības organizēšana tiesu medicīnas jomā.

II. Centra funkcijas, uzdevumi un tiesības
3. Centram ir šādas funkcijas:
3.1. veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes;
3.2. organizēt zinātnisko darbu un pēcdiploma izglītību tiesu medicīnas jomā;
3.3. sniegt konsultatīvu palīdzību tiesu medicīnas jomā tiesībaizsardzības un ārstniecības iestādēm; 3.4. iespēju robežās nodrošināt ārstniecības iestādes ar audu transplantātiem.
4. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, centram ir šādi uzdevumi:
4.1. veikt dzīvo un mirušo personu tiesu medicīniskās ekspertīzes, ķīmiski toksikoloģisko izpēti, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu, spirta, tā homologu un aizvietotāju noteikšanu, cilvēka bioloģiskā materiāla un seroloģisko izpēti, cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšanu;
4.2. veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes, ja ir aizdomas par ārstniecības personu profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu;
4.3. piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē un sniegt atzinumus par citu institūciju sagatavotiem normatīviem aktiem tiesu medicīnas jomā;
4.4. veicināt cilvēktiesību pārkāpumu novēršanu tiesu medicīnas jomā;
4.5. pēc tiesībaizsardzības institūciju darbinieku pieprasījuma organizēt profesionālās apmācības tiesu medicīnas ekspertīzes jautājumos;
4.6. sadarbībā ar medicīniska un juridiska profila augstskolām nodrošināt tiesu medicīnas nozares speciālistu sagatavošanu (arī pēcdiploma izglītību);
4.7. metodiski vadīt, koordinēt un praktiski nodrošināt apvienoto tiesu medicīnisko ekspertīžu nodaļu ekspertu darbību;
4.8. pēc valsts pārvaldes iestāžu pieprasījuma nodrošināt tās ar statistisko informāciju tiesu medicīnas jomā;
4.9. izņemt, sagatavot un glabāt neatpazīto un vardarbīgā nāvē mirušo personu bioloģisko materiālu līķa bioloģiskā materiāla arhīvā;
4.10. iegūt, apstrādāt, uzglabāt un izplatīt cilvēka audus.
5. Centram ir šādas tiesības:
5.1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm informāciju, kas nepieciešama centra funkciju nodrošināšanai;
5.2. slēgt līgumus centra darbības nodrošināšanai;
5.3. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī biedrībām un nodibinājumiem, ekspertiem un ārvalstu institūcijām tiesu medicīnas jomā;
5.4. sniegt maksas pakalpojumus, saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību;
5.5. atbilstoši kompetencei organizēt seminārus, konferences un kongresus.

III. Centra darbības organizācija
6. Centra darbu vada direktors. Centra direktors ir valsts civildienesta ierēdnis. Centra direktors pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Centra direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata veselības ministrs.
7. Centra direktoram var būt vietnieki, kuri ir valsts civildienesta ierēdņi.
8. Centra direktors nosaka centra organizatorisko struktūru.
9. Centra struktūrvienības ir departamenti, nodaļas un laboratorijas. Struktūrvienību vada struktūrvienības vadītājs. Struktūrvienības uzdevumi un funkcijas noteiktas direktora apstiprinātā struktūrvienības reglamentā.
IV. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana
10. Centra darbības tiesiskumu nodrošina centra direktors. Centra direktors ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.
11. Centra struktūrvienību amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centra direktoram. Centra direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
12. Centra direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību (izņemot šo noteikumu 11.punktā minēto lēmumu) var apstrīdēt Veselības ministrijā. Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
13. Centrs ne retāk kā reizi gadā sniedz veselības ministram pārskatu par pārvaldes funkciju izpildi un centram piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.
 
 
Ministru prezidents I.Emsis
Veselības ministra vietā — labklājības ministre D.Staķe


         © Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, 2014